Kategorie

Dostawa

Dostawa

Płatności

Płatności

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem www.agdkonopka.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową Konopka w Gorlicach ul. 3 Maja 12, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Gorlice pod. nr 459 posiadającą nadany numer NIP: 738-000-10-14 oraz REGON 004408554
zwaną w dalszej części regulaminu "Sprzedającym".
Sprzedający oświadcza, że:

1.Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez złożenie zamówienia w systemie internetowym sklepu.

4.W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, zamieszczony na stronie internetowej sklepu. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

5.Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień.

6.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane.

7.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

8.Czas realizacji zamówienia wynosi:

- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,

- odbiór osobisty pod adresem F.H.Konopka ul.3 Maja 12 ,38-300 Gorlice po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na konto bankowe. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

9. Po skompletowaniu zamówienia, towar wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze.

10. Każdej wysłanej przesyłce nadawany jest indywidualny numer, umożliwiający śledzenie przesyłki na stronie firmy kurierskiej podanej w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Numer ten jest przekazywany Kupującemu drogą e-mail niezwłocznie po nadaniu przesyłki.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Jako dowód zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub – na życzenie Kupującego - po umieszczeniu informacji w uwagach do zamówienia – faktura VAT.

14. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przedpłata przelewem na rachunek bankowy sklepu:
F.H. JAN KONOPKA
38-300 GORLICE, UL. 3 MAJA 12
nr rachunku BANK PEKAO SA O/GORLICE_JAGIEŁŁY 6
36 1240 5110 1111 0010 5294 1693 

-
za pobraniem – tylko dla zamówień do 3000 zł

15. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

- 15 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

- 20 zł – w przypadku płatności ,,za pobraniem''

W przypadku zamówień, których wartość przekracza 300,00 zł. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.

16. Wszystkie zakupione produkty na stronie sklepu www.agdkonopka.pl objęte są gwarancją producenta.

Jeżeli zakupiony produkt okazał się niezgodny z zawartą umową klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawą jej przyjęcia jest odesłanie produktu z załączonym dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym dokładny opis uszkodzenia. Wzór zgłoszenia wymiany/reklamacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia. Reklamowany produkt należy odesłać na adres: FIRMA HANDLOWA KONOPKA UL. 3 MAJA 12 , 38-300 GORLICE – z dopiskiem zamówienie internetowe.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta: Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana lub naprawa jest niemożliwa zostanie zwrócona Klientowi pełna należność za reklamowany produkt.

17. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając OŚWIADCZENIE na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być przesłane również drogą e-mail na adres:sklep@agdkonopka.pl Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

18.Zwracany towar , o którym mowa w pkt.17 należy odesłać razem z otrzymanym dowodem zakupu.
Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej wysokości wszystkich wpłat dokonanych przez kupującego, w tym związanych z przesłaniem towaru Kupującemu.
Powyższa kwota zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, z użyciem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie towaru, chyba że kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
Sprzedający może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
W związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w pkt.17, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów odesłania towaru sprzedawcy oraz innych bezpośrednich kosztów jego zwrotu.
W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.17, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego odesłania rzeczy Sprzedającemu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

19.Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta.

21.Po złożeniu zamówienia komunikacja Sprzedającego z Kupującym odbywać się będzie drogą elektroniczną, na adres e- mail wskazany w formularzu zamówienia. Komunikacja Kupującego ze Sprzedającym odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: sklep@agdkonopka.pl lub drogą pisemną na adres: FH KONOPKA 38-300 Gorlice ul.2 Maja 12 tel.533 690 565